desert crab logoThe Hairy Crab Desert Classic
April 28- May 2 2024
Palm Springs, CA

 • 1 amb6.jpg
 • chunnai.jpg
 • infantnurture.jpg
 • zhilian.jpg
 • dangyanhua.jpg
 • dangqingqiu.jpg
 • chunnaibabies.jpg
 • 3.Henan-Zhumadian-Seed-facility--Chunhui-Babies-Environment-2.jpg
 • serena4.jpg
 • xiao ling zen.jpg
 • dangzhiyun.jpg
 • nurse.jpg
 • peng long.jpg
 • ziqing.jpg
 • cchome4.jpg
 • charit1.jpg
 • hu zheng hui with parents.jpg
 • cccheckups4.jpg
 • 3 Hospital 1.jpg
 • wang meng jie .jpg
 • htsrace2.jpg
 • dangxinhui.jpg
 • huiying2.jpg
 • huang zhi xin.jpg
 • dangfuchao.jpg
 • 5 guwenli.jpg
 • hu zheng hui .jpg
 • han fang.jpg
 • 3.Henan-Zhumadian-Seed-facility--Chunhui-Babies-Environment-6.jpg
 • dangyunqun.jpg
 • dangxiazhou.png
 • chunnaibabiessites.jpg
 • huiying.jpg
 • 6 nannies.jpg
 • 4 heart2heart.jpg
 • 8 Hospital 2.jpg
 • hairy crab plaque.jpg
 • dangxinyan.jpg
 • dangxiace.jpg
 • ccnotbad3.jpg
 • htsrace1.jpg
 • song hao nan.jpg
 • fang qing qing.jpg
 • dangzanhe.jpg
 • new hospital folks.jpg
 • Hospital 4.jpg
 • guo xiao yao.jpg
 • fang wen.jpg
 • dangjianlei.jpg
 • wen jun bin.jpg
 • 7 hozhiyue.jpg
 • serena2.jpg
 • zeng yue sen.jpg
 • amb1.jpg
 • xinyan.jpg
 • chen ai lin.jpg
 • wang yu.jpg
 • qingqiu.jpg
 • 4.Henan-Zhumadian-Seed-facility--Chunhui-Preschools-Environment-1.jpg
 • LiHuiTing.jpg
 • chunnaipreschools.jpg
 • cccheckups1.jpg
 • yuhai.jpg
 • gupingyuan.jpg
 • 2 Fudan Hospital book cover1.jpg
 • dangyicai.jpg
 • 4.Henan-Zhumadian-Seed-facility--Chunhui-Preschools-Environment-5.jpg
 • raojiaming.jpg
 • chunnaiyouth.jpg

huang zhi xinHuang Zhi Shin is a 5 year old from Jiang Xi province.  He studies in the kindergarten grade 3.  He likes fruit and playing with toys.

Huang had his heart surgery on July 16th and was discharged July 23rd.